aktiesite.se
aktiesite.se

Statistik

Denna kategori inkluderar artiklar om statistik. Statistiska metoder är viktiga att känna till för att kunna analysera finansiella marknader och finansiella instrument.

Acceptanskontroll

Acceptanskontroll innebär att man tar stickprov från ett inkommande parti av enheter för att avgöra om man skall acceptera partiet eller inte. För en acceptanskontroll har man bestämt hur stor and ...

Allmänregeln om addition

Allmänregeln om addition är en regel för sannolikhetsberäkningar som inte kräver att händelser är ömsesidigt uteslutande. I allmänregeln om addition introduceras begreppet samtidig sannolikhet. Samtid ...

Allmänregeln om multiplikation

Allmänregeln om multiplikation är en metod för att beräkna sannolikheten för att två på varandra följande händelser som är beroende av varandra inträffar. Allmänregeln om multiplikation tar hänsyn til ...

Analys av residualer

Analys av residualer kan göras för en multipel regressionsanalys. Analys av residualer innebär att vi testar de två sista antagandena för multipel regression. 4. Residualerna, Y-Y', är normalförde ...

Analys av varianser (ANOVA)

Analys av varianser är en metod för att jämföra tre eller flera medelvärden från urval för att avgöra om de kommer från likadana populationer. Vid analys av varianser används F-fördelningen. Analys av ...

ANOVA för multipel regression

En ANOVA tabell för multipel regression skapas när man utför multipel regressionsanalys i datorprogram. En ANOVA tabell för multipel regression visar på den totala variationen och dess uppdelning i ...

ANOVA individuella skillnader

Ett ANOVA-test innebär att vi vill avgöra huruvida flera medelvärden kommer från samma population eller från olika populationer. Om vi har kommit fram till att medelvärdena skiljer sig åt i ett ...

ANOVA-test

Ett ANOVA-test innebär att vi vill avgöra huruvida flera medelvärden kommer från samma population eller från olika populationer. I ett ANOVA-test jämförs olika medelvärden genom att jämföra deras ...

Antaganden för linjär regression

Det finns ett antal antaganden för linjär regression som beskrivs nedan. Vi måste identifiera de antaganden som finns för linjär regression eftersom icke uppfyllda antaganden kan leda till förvrängda ...

Antaganden för multipel linjär regression

Det finns ett antal antaganden för multipel linjär regression som beskrivs nedan. Vi måste identifiera de antaganden som finns för multipel linjär regression eftersom icke uppfyllda antaganden kan led ...

Föregående
[Sida 1 av 14]