aktiesite.se
aktiesite.se

Nationalekonomi

I den här kategorin hittar du mer information om nationalekonomi, både när det gäller makroteori och mikroteori. Nationalekonomi utgör en viktig grund för förståelsen av finansiella marknader och finansiella instrument.

Absoluta fördelar

Absoluta fördelar är en handelsteori som utvecklades av Adam Smith. Adam Smith hävdade att ett land skall köpa en vara från ett annat land om det andra landet har absoluta fördelar jämfört med vårt la ...

AD-AS modeller

AD-AS modeller är modeller för att bestämma bruttonationalprodukt och prisnivå samtidigt i ett land. I AD-AS modeller finns det två axlar, en vertikal med märket KPI och en horisontell med märket BNP. ...

Adverse selection

Adverse selection är ett informationsproblem och ett försäkringsproblem. Adverse selection innebär att en person med ett informationsövertag utnyttjar detta på någon annans bekostnad. Exempel på adver ...

Aggregerad efterfrågan

Aggregerad efterfrågan beskrivs i en AD-AS modell med hjälp av en AD-kurva. En AD-kurva är en rät linje med negativ lutning som beskriver sambandet mellan efterfrågan och prisnivå när alla andra fakto ...

Aggregerat utbud

Aggregerat utbud beskrivs i en AD-AS modell med hjälp av en AS-kurva. En AS-kurva är en rät linje med positiv lutning som beskriver sambandet mellan utbud och prisnivå när alla andra faktorer hålls ko ...

Alternativkostnad

Alternativkostnad är ett viktigt begrepp inom nationalekonomin. I och med att resurserna är knappa så kommer det alltid att finnas en alternativkostnad för alla beslut. Med alternativkostnad menas att ...

Appreciering

Appreciering kallas det för när en valuta stärks jämfört med en annan valuta när det är rörliga växelkurser. Om USD blir billigare säger man att den Svenska kronan har apprecierats mot USD. ...

Arbetslöshet

Arbetslöshet är ett av de stora problemen inom nationalekonomin. Arbetslöshet definieras som den andel av arbetskraften, i arbetsför ålder (mellan 16 och 64), som inte har någon sysselsättning. ...

Arbetslöshetsgap

Arbetslöshetsgap är ett viktigt begrepp inom finanspolitiken. Med ett arbetslöshetsgap menas att bruttonationalprodukten är lägre än vad den borde vara för att landet skall kunna nå full sysselsättnin ...

Bankernas funktion

Bankerna fyller en viktig funktion i samhället. Bankernas funktion är att tillhandahålla och förmedla krediter. Bankernas funktion är också att samla ihop sparandet och att sprida risktagandet genom a ...

Föregående
[Sida 1 av 12]