aktiesite.se
aktiesite.se

Statistik

Denna kategori inkluderar artiklar om statistik. Statistiska metoder är viktiga att känna till för att kunna analysera finansiella marknader och finansiella instrument.

Bayes` Theorem

Bayes` Theorem är formel som utvecklades av Thomas Bayes. Bayes` Theorem är en formel som utvecklades för att beräkna sannolikheten för att Gud finns givet den information som finns tillgänglig på jor ...

Beroende och oberoende variabler

I ett spridningsdiagram anges skalan för den beroende variabeln på den vertikala y-axeln och skalan för den oberoende variabeln på den horisontella x-axeln. Den beroende variabeln är den variabel som ...

Beskrivande statistik

Beskrivande statistik är metoder för att organisera, summera och presentera data på ett lättförståeligt sätt. Beskrivande statistik är den mest grundläggande formen av statistik. Beskrivande statistik ...

Binomial sannolikhetsfördelning

Binomial sannolikhetsfördelning är en diskret sannolikhetsfördelning. I en binomial sannolikhetsfördelning finns det bara två möjliga utfall för ett experiment. Utfall i en binomial sannolikhetsfördel ...

C-diagram

C-diagram är ett styrdiagram där variabeln är antal fel per enhet. I ett C-diagram ritar man in punkter för varje urval, en punkt är antalet fel för enheten. En enhet i ett C-diagram motsvaras av ...

Centrala gränsvärdessatsen

Centrala gränsvärdessatsen är en av de mest betydelsefulla slutsatserna inom statistiken. Den centrala gränsvärdessatsen möjliggör för oss att använda normalfördelningen för att skapa konfidensinterva ...

Chebyshev`s Theorem

Chebyshev´s Theorem är en modell för att bestämma hur stor proportion av alla värden som befinner sig inom ett specificerat antal standardavvikelser. Chebyshev´s Theorem utvecklades av den ryska matem ...

Chi-2

Chi-2 är en sannolikhetsfördelning som kan användas för hypotestestning på datanivåerna nominaldata och ordinaldata. Chi-2 benämns som X^2 och är en sannolikhetsfördelning för icke parametriska test e ...

Cirkeldiagram

Ett cirkeldiagram kan användas för att grafiskt presentera en frekvensfördelning. Ett cirkeldiagram är speciellt lämpligt för att avbilda nominaldata. Ett cirkeldiagram utgör en cirkel som motsvarar 1 ...

Datanivåer

Data kan klassificeras i olika datanivåer. Datanivåer bestämmer vilka beräkningar som kan göras på data för att summera, presentera och utföra statistiska test på insamlad data. Det finns fyra dataniv ...

[Sida 2 av 14]