aktiesite.se
aktiesite.se

Statistik

Denna kategori inkluderar artiklar om statistik. Statistiska metoder är viktiga att känna till för att kunna analysera finansiella marknader och finansiella instrument.

Deciler

Deciler är en metod för att beskriva spridning i en fördelning. Deciler delar upp en fördelning i 10 lika stora delar. Deciler innebär en uppdelning av värden i proportioner om 10%. När man gör en upp ...

Den empiriska regeln

Den empiriska regeln är en modell för att bestämma proportioner av observationer inom ett band av standardavvikelser. Den empiriska regeln förutsätter en normalfördelning, en symmetrisk fördelning. De ...

Diskreta slumpmässiga variabler

Diskreta slumpmässiga variabler är variabler som endast kan anta vissa klart separerade värden såsom heltal. Diskreta slumpmässiga variabler kommer oftast från att något räknas. Exempel på slumpmässig ...

En-svans-test

En-svans-test är hypotestestning där endast en svans utgör område för att förkasta nollhypotesen. En-svans-test innebär att nollhypotesen förkastas om testestimatet är större än eller mindre än det kr ...

Enkelt slumpmässigt urval

Enkelt slumpmässigt urval är den vanligaste typen av sannolikhetsurval. Enkelt slumpmässigt urval är ett urval där varje enhet eller individ i populationen har samma sannolikhet att bli utvald. Ett en ...

Estimat

Estimat kallas ett värde för som är beräknat direkt från ett urval. Ett estimat är bara en skattning av en parameter, ett estimat kan aldrig sägas vara det verkliga värdet för en population. Ett medel ...

F-fördelningen

F-fördelningen är en sannolikhetsfördelning som används för att testa om två populationer har samma varians och för att testa flera populationsmedelvärden samtidigt. För att F-fördelningen skall kunna ...

Fiskbensdiagram

Ett fiskbensdiagram är ett användbart diagram för att bena ut vilka orsakerna är till ett visst problem. Fiskbensdiagram kallas även för orsak-verkan-diagram. Fiskbensdiagram används inom området för ...

Frekvensfördelning

Frekvensfördelning är en metod inom den beskrivande statistiken för att organisera data. Frekvensfördelning innebär en gruppering av data i ömsesidigt uteslutande klasser och att visa antalet observat ...

Frekvenspolygon

Ett frekvenspolygon är ett diagram för att beskriva en frekvensfördelning. Ett frekvenspolygon liknar ett histogram. Ett frekvenspolygon konstrueras genom att man drar ett streck mellan klassmitter oc ...

[Sida 3 av 14]