aktiesite.se
aktiesite.se

Eget kapital

Eget kapital i ett företag är företagets skuld till aktieägarna. Man kan säga att eget kapital är aktieägarnas kapital.

Redovisat eget kapital behöver inte motsvara verkligt värde på eget kapital, oftast är det inte så. Försiktighetsprincipen innebär att tillgångar oftast värderas till anskaffningsvärde och inte till verkligt värde. Eget kapital i ett aktiebolag består av bundet eget kapital och fritt eget kapital.

Aktiekapitalet är en del av eget kapital. Aktiekapitalet är det nominella värdet av alla utställda aktier i företaget. Det nominella värdet bestäms när man ger ut aktier i företaget. Aktiekapitalet kan öka men aldrig minska under de fastställda gränsvärdena för aktiekapital enligt aktiebolagslagen (2005:551). Aktiekapitalet ökar vid nyemission och fondemission. Eget kapital beräknas som tillgångar minus skulder.
Uppdaterad
2013-04-23
Dela innehåll
Taggar
eget kapital, nyckeltal, fundamental analys